20. Thủ tục Chứng nhận lại thủy sản khai thác

Mẫu giấy đăng ký tờ khai đính kèm phụ lục 

Tải về: Phụ lục V Annex V ; Phụ luc VI  Annex VI

 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ: 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx