21. Thủ tục đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

Mẫu giấy đăng ký tờ khai đính kèm phụ lục

Tải về: Phụ lục X  Annex X

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ: 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx