3. Thủ tục Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm

 

Mẫu giấy đăng ký tờ khai đính kèm phụ lục

 

Tải về: Phụ lục 2 ; Phụ lục 3 ; Phụ lục 4   

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ: 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx