Bình Định: Tổ đội đoàn kết khai thác nâng cao hiệu quả trong mỗi chuyến biển

Bình Định: Tổ đội đoàn kết khai thác nâng cao hiệu quả trong mỗi chuyến biển