Hà Nội: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn

Hà Nội: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn