11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Mẫu giấy đăng ký tờ khai đính kèm phụ lục

Tải về: Phụ lục 5  ; Phụ lục 6 _ Thông tư 24

 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ: 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx