Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết bác bỏ Chương trình giám sát cá da trơn

Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết bác bỏ Chương trình giám sát cá da trơn