Về cảnh báo mưa dông và sóng lớn trên biển

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÌM KIẾM CỨU NẠN TP HCM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC                                        Số: 156/PCTT-VPTT              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11...

Xem thêm

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG. MƯA DÔNG, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA NAM

                        TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC NAM BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ATBD 10-02/DBKTNB      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016       TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG.  MƯA DÔNG, SÓNG...

Xem thêm