Từ nay tới 2030, giảm dần nghề khai thác không thân thiện với môi trường (22-01-2024)

Từ nay tới 2030, giảm dần nghề khai thác không thân thiện với môi trường (22-01-2024)   Theo “Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành Thủy sản Việt Nam sẽ tập trung triển khai các...

Xem thêm

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị...

Xem thêm