QUYẾT ĐỊNH số: 35/QĐ-CTTS ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thủy sản về việc xóa đăng ký tàu cá trong sổ tàu cá Quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH số: 35/QĐ-CTTS ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thủy sản về việc xóa đăng ký tàu cá trong sổ tàu cá Quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xóa đăng ký 180 tàu cá có tên theo Thông báo số 901/TB-CCTS ngày 04 tháng 11 năm 2022 trong sổ tàu cá Quốc gia và thông báo cho các chủ tàu cá có số đăng ký trong Danh sách tàu cá bị xóa kèm theo quyết định này (Đính kèm phụ lục Danh sách).  

Lý do:  180 tàu cá này thuộc diện mất tích 01 năm nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký lại tại Chi cục Thủy sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan và ông (bà) là chủ tàu cá có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đính kèm sanh sách:

https://drive.google.com/file/d/1K-YGE5WKV13of1xUV33j2TDM0IhGUtYw/view?usp=drive_link