Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Tàu cá số đăng ký SG-91098-TS (Chủ tàu: BÙI VĂN QUAN) - cƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM XẾP LOẠI B
 • địa chỉ: ấP THẠNH HÒA, XÃ THẠNH AN, huyện cần giờ, tp.hcm.
 • số cấp: 06/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 23 tháng 11 năm 2025.
 1. Tàu cá số đăng ký SG-91387-TS (Chủ tàu: BÙI THỊ BẠCH) - cƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM XẾP LOẠI B
 • địa chỉ: ấP THẠNH HÒA, XÃ THẠNH AN, huyện cần giờ, tp.hcm.
 • số cấp: 07/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 23 tháng 11 năm 2025.
 1. Tàu cá số đăng ký SG-91553-TS (Chủ tàu: nguyễn VĂN LẠC) - cƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM XẾP LOẠI B
 • địa chỉ: ấP THẠNH HÒA, XÃ THẠNH AN, huyện cần giờ, tp.hcm.
 • số cấp: 08/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 23 tháng 11 năm 2025.
 1. Tàu cá số đăng ký SG-93707-TS (Chủ tàu: LÊ ĐỒNG DÂN) - cƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM XẾP LOẠI B
 • địa chỉ: ấP THẠNH HÒA, XÃ THẠNH AN, huyện cần giờ, tp.hcm.
 • số cấp: 09/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 23 tháng 11 năm 2025.
 1. Tàu cá số đăng ký SG-93711-TS (Chủ tàu: ĐỖ VĂN DŨNG) - cƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM XẾP LOẠI B
 • địa chỉ: ấP THẠNH HÒA, XÃ THẠNH AN, huyện cần giờ, tp.hcm.
 • số cấp: 10/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 23 tháng 11 năm 2025.