Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Tàu cá số đăng ký SG-93678-TS (Chủ tàu: PHAN NGỌC VÂN)
  • địa chỉ: 11/8/22 kP2, p. đÔNG hƯNG tHUẬN, qUẬN 12, tphcm.
  • số cấp: 01/2023/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 14 tháng 3 năm 2026.