Quyết định về việc thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá SG-93457-TS