THÔNG BÁO Xóa đăng ký tàu cá ra khỏi hệ thống Cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia (VnFishbase)