KẾ HOẠC ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA CHI CỤC THỦY SẢN NĂM 2018