THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÓA SỐ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

1. Công văn số 901/UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Chi cục Thủy sản về việc THÔNG BÁO Về việc xóa số đăng ký tàu cá trên địa bàn huyện Cần Giờ. https://drive.google.com/file/d/13VDTRcVwWy3ZgxUGrVz36L80KgGwMfNt/view?usp=sharing 2. Công văn số 902/UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Chi cục Thủy sản về...

Xem thêm