Ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Số 66/2005/NĐ-CP Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,   NGHỊ ĐỊNH Chương...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THỦY SẢN

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THỦY SẢN     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 33/2010/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM TRÊN CÁC VÙNG BIỂN

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 33/2010/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM TRÊN CÁC VÙNG BIỂN     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thủy...

Xem thêm