NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THỦY SẢN

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH ...

Xem thêm