VỀ VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC THI PHÁP LUẬT NĂM 2018