HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RÙA BIỂN

Thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định 811/QĐ-BNN-TCTS ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt; Chi cục Thủy sản TPHCM đã tiếp nhận 02 cá thể rùa biển...

Xem thêm