Lợi nhuận kép từ nuôi ghép

Lợi nhuận kép từ nuôi ghép  (Thủy sản Việt Nam) - Qua 3 năm triển khai các mô hình nuôi ghép tôm sú với cá dìa, tôm sú với cá đối do Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi thực hiện, đến nay, mô hình đã cho hiệu quả kinh tế...

Xem thêm

CÔNG ĐIỆN KHẨN: Số: 01/CĐ-PCTT, hồi 12 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 11 năm 2016

CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 01/CĐ-PCTT, hồi 12 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 11 năm 2016   BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ   ĐIỆN:                                                         - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;                             -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện;                             - Đài Truyền...

Xem thêm

Về cảnh báo mưa dông và sóng lớn trên biển

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÌM KIẾM CỨU NẠN TP HCM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC                                        Số: 156/PCTT-VPTT              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11...

Xem thêm