THÔNG BÁO V/v cho phép tàu thuyền trở lại hoạt động bình thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

             ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG                                                 ______________________________________        

THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN                                             

                      ____________________

                Số: 159/TB-PCTT           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  11  năm 2016

 

                                   THÔNG BÁO

V/v cho phép tàu thuyền trở lại hoạt động bình thường

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

                                            

 

Theo Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Chiều ngày 05 tháng 11 năm 2016, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Áp thấp nhiệt đới đã gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trên vùng biển Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu. Vùng ven biển Bình Thuận-Bà Rịa Vũng Tàu có gió giật mạnh cấp 6. 

Đây là tin cuối cùng về ảnh hưởng gió mạnh của áp thấp nhiệt đới.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố thông báo cho phép tàu thuyền đánh cá, tàu nhà hàng, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu vận tải hành khách, hàng hóa, bến đò ngang, đò dọc trở lại hoạt động bình thường, kể từ 21 giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2016. Các địa phương, đơn vị trở lại làm việc theo chế độ bình thường./.

Nơi nhận:                                                                                            KT. TRƯỞNG BAN

- Ban Chỉ đạo Trung ương và PCTT (b/c);                                  PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- UBQG Tìm kiếm cứu nạn (b/c);                                                           

- Thường trực Thành ủy (b/c);

- Thường trực HĐND TP (b/c);

- Thường trực UBND TP (b/c);                                                                            (Đã ký)

- Ô. Lê Thanh Liêm - PCT/TT UBND TP (b/c);                              

- Chi cục PCTT khu vực miền Nam;

- CVP Thành ủy (b/c);                                                            

- CVP UBND TP (b/c);                                                                               Nguyễn Phước Trung

- Các Sở, ban, ngành thành phố;

- Các Thành viên BCH PCLB và TKCN TP;                                                 

- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;

- Đài Truyền hình TP, Đài Phát thanh TP;

- Văn phòng Ban (03);                                                                           

- Lưu: VT, PCLB – T.V (fax + VB).                                           

Viết bình luận