Nhiều dự án thủy sản thực hiện từ năm 2022

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Trong danh mục đặt hàng lần này của Bộ NN&PTNT, lĩnh vực thủy sản bao gồm nhiều đề...

Xem thêm