BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn tháng, tháng 05/2024) (01-05-2024)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn tháng, tháng 05/2024) (01-05-2024)     VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ - Khu vực có khả năng khai thác...

Xem thêm

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ (Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ (Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)     VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ:224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ - Ngư trường có khả năng khai...

Xem thêm

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)     VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ:224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ - Khu vực có khả năng khai thác ước...

Xem thêm

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)     VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ:224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ - Khu vực có khả năng khai thác cao...

Xem thêm

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 03/2024) (01-03-2024)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 03/2024) (01-03-2024)     VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ - Khu vực có khả năng khai thác...

Xem thêm