Kỹ thuật nuôi cá đĩa

“Cá đĩa là loại cá cảnh khó nuôi nhất trong các loại cá cảnh nước ngọt nhiệt đới” là nhận định của nhiều người nuôi. Nguyên do cá đĩa có rất nhiều điểm khác biệt về nhu cầu sinh thái, đặc điểm sinh học so với họ cá rô phi...

Xem thêm

Quy trình nuôi tôm QCCT

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình này quy định trình tự nội dung và những yêu cầu kỹ thuật cho nuôi tôm sú (Penaeus monodon). Quy trình áp dụng cho tất cả nông hộ và cơ sở nuôi tôm QCCT trong vùng có hệ thống cấp và thoát...

Xem thêm