Hội thảo "Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Sài Gòn" ngày 23/6/2023 tại TPHCM

https://nongnghiep.vn/tphcm-co-nen-phat-trien-nuoi-ca-long-be-tren-song-sai-gon-d354477.html? https://voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/nhieu-giai-phap-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-tren-song-sai-gon-483955.html   Nguồn: https://nongnghiep.vn/tphcm-co-nen-phat-trien-nuoi-ca-long-be-tren-song-sai-gon-d354477.html?             https://voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/nhieu-giai-phap-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-tren-song-sai-gon-483955.html

Xem thêm