19. Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (đối với sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản)

Nhấn vào đây để xem chi tiết