BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Hạn 07 ngày, từ 01/07/2021 đến 7/07/2021) (01-07-2021)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 16o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 15o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o30’E.

2. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ – 9o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ – 8o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’ – 8o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ – 7o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’ – 6o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 112o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’ – 9o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 7o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 7o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 111o00’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn 07 ngày tiếp theo (8– 15/07/2021) sẽ phát hành vào 08/07/2021.

Nguồn: Chi cục Thủy sản