BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Hạn tháng, tháng 5/2018)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 114o30’E – 115o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 16o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 114o30’E.

2. Vùng biển giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 111o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 12o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 12o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ – 13o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

3. Vùng biển quần đảo Trường Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 08o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 09o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 08o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 09o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 08o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 06o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o30’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (06/2018) sẽ phát hành vào 01/06/2018.

Nguồn: Tổng cục thủy sản