BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 03/2023) (01-03-2023)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 03/2023) (01-03-2023)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 115o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 114o40’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng