BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 04/2023) (01-04-2023)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 04/2023) (01-04-2023)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 113o00’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (05/2023) sẽ phát hành vào 01/05/2023.