BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 10/2023) (01-10-2023)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn

(Hạn tháng, tháng 10/2023) (01-10-2023)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 06o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 11o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (11/2023) sẽ phát hành vào 01/11/2023.