BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ (Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ

(Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ:224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Ngư trường có khả năng khai thác cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 103o30’E.

2. Vùng biển Trung B

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°00’N – 16°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

4. Vùng biển Tây Nam B

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 104°00’E.

 

      - Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 104°00’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn mùa tiếp theo (vụ bắc 2024 – 2025) sẽ phát hành vào 01/10/2024.