BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ (Hạn tháng, tháng 08/2021) (02-08-2021)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 18°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.  

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực ven bờ Thanh Hóa – Nghệ An, có vĩ độ bắc từ 18°30’N – 19°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 18°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 18°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.  

- Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 21°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N – 19°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 18°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

2. Vùng biển Trung bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N – 13°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.  

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.  

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.  

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực ven bờ từ Đà Nẵng, có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N – 13°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N – 13°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°00’N – 12°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°00’N – 12°30’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°00’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N – 13°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

+ Khu vực phía nam đảo Phú Quý, có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N - 10°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E – 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N - 09°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E – 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N - 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E – 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°00’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

      - Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực phía Tây và Tây Nam đảo Thổ Chu, có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 103°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 103°30’E.

+ Khu vực phía Nam mũi Cà Mau, có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 103°30’E - 104°30’E.

      - Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N - 09°30’N, kinh độ đông từ 103°30’E - 104°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 103°30’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (09/2021) sẽ phát hành vào 01/09/2021.

 

Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn