BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn mùa, vụ nam 2019) (01-04-2019)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ:224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực đảo Bạch Long Vĩ, có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực đảo Bạch Long Vĩ, có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E và từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N - 17o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N - 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E và từ 109o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N - 16o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 15o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 114o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N – 09o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 09o00’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 08o00’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E và từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 08o30’N và kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 07o30’N và kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E và từ 109o30’E - 110o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’N - 10o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N - 09o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N - 10o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N - 08o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N - 08o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 105o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N - 08o30’N, kinh độ đông từ 105o30’E - 106o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N - 08o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N - 07o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’N - 06o30’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’N - 07o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 103o30’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N – 09o00’N, kinh độ đông từ 103o30’E - 104o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’- 08o30’N và kinh độ đông từ 104o00’E - 105o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’- 10o00’N và kinh độ đông từ 103o30’E - 104o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’- 09o30’N và kinh độ đông từ 104o00’E - 104o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’- 08o30’N và kinh độ đông từ 103o30’E - 104o00’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn mùa tiếp theo (vụ bắc 2019 – 2020) sẽ phát hành vào 01/10/2019.