BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác nghề rê

(Hạn mùa, vụ nam 2024) (01-04-2024)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ:224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao  

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N - 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N -  16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N - 16o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’N – 11o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao  

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’N – 10o00’N và kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 09o00’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 07o00’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 106o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 08o00’N và kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

        - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’N - 10o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N - 09o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N - 08o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N - 08o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N - 09o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N - 08o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 107o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’- 09o30’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 104o00’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn mùa tiếp theo (vụ bắc 2024 – 2025) sẽ phát hành vào 01/10/2024.