BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 01/2019) (02-01-2019)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

2. Vùng biển Trung Bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N – 16o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N – 15o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 14o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 12o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N – 16o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’N – 15o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E và từ 112o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 13o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 14o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 12o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’N – 11o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’N – 10o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

        - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o30’N và kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 110o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o30’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 106o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o30’E và từ 109o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao (>70kg/km lưới)

+ Không có khu vực tập trung

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20-70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 104o30’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (02/2019) sẽ phát hành vào 01/02/2019.