BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 02/2023) (01-02-2023

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác nghề rê

(Hạn tháng, tháng 02/2023) (01-02-2023)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới): Không xuất hiện

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o30’N và kinh độ đông từ 113o00’E - 115o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 11o30’N và kinh độ đông từ 113o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o30’ - 9o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ - 8o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’ - 8o00’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

      - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o30’ - 9o30’N và kinh độ đông từ 103o30’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’ - 9o00’N và kinh độ đông từ 104o00’E - 104o30’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (03/2023) sẽ phát hành vào 01/03/2023.