BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 03/2023) (01-03-2023)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 03/2023) (01-03-2023)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’ - 19o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’ - 18o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 17o00’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 12o00’N và kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N và kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 10o00’N và kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

      - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 103o30’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 103o30’E - 104o30’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng