BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 06/2024) (01-06-2024)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác nghề rê

(Hạn tháng, tháng 06/2024) (01-06-2024)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):  Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’ - 20o00’N và kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’ - 18o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’ - 18o00’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):  Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ - 17o00’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 16o30’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 13o30’N và kinh độ đông từ 110o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o30’N và kinh độ đông từ 112o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 13o00’N và kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 11o00’N và kinh độ đông từ 113o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N và kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):  Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

      - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới): Không xuất hiện

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (07/2024) sẽ phát hành vào 01/07/2024.