BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 07/2022) (01-07-2022)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 07/2022) (01-07-2022)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o30’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o0’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 13o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 14o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N – 13o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N – 12o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 12o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 11o30’N và kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o00’N và kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 110o30’E - 111o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 102o30’E - 103o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới) Không xuất hiện

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 102o30’E - 104o00’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (08/2022) sẽ phát hành vào 01/08/2022.