BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 10/2019) (01-10-2019)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 109o00’E.

2. Vùng biển Trung Bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 14o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N – 12o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 13o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o30’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 08o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 07o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 112o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 06o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

Không tập trung

        - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 103o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 103o30’E - 104o00’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (10/2019) sẽ phát hành vào 01/10/2019.