BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 11/2022) (01-11-2022)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác nghề rê

(Hạn tháng, tháng 11/2022) (01-11-2022)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 12o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’N – 8o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’N – 8o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’N – 7o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 105o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o30’N – 9o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’N – 8o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’N – 9o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’N – 8o00’N, kinh độ đông từ 105o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’N – 7o30’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 106o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’ - 9o00’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 104o30’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (12/2022) sẽ phát hành vào 01/12/2022.