BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn tháng, tháng 02/2023) (01-02-2023)

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác nghề vây

(Hạn tháng, tháng 02/2023) (01-02-2023)

 
 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và Giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’N – 9o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’N – 8o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’N – 7o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ) Không xuất hiện.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (03/2023) sẽ phát hành vào 01/03/2023.