BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn tháng, tháng 04/2019) (01-04-2019)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

2. Vùng biển Trung Bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’N – 16o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’N – 15o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E và từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’N – 16o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 15o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’N – 13o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 114o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’N – 10o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07º30’N – 09º00’N, kinh độ đông từ 107º30’E - 108º00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06º00’N – 06º30’N, kinh độ đông từ 107º00’E - 108º30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’N – 12o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

 

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 08o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 07o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’N – 06o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 113o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N – 09o00’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 104o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 104o30’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (05/2019) sẽ phát hành vào 01/05/2019.