BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 11/2022) (01-11-2022)

BẢN TIN THỬ NGHIỆM

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn

(Hạn tháng, tháng 11/2022) (01-11-2022)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 114o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o30’ - 9o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’ - 9o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ - 8o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ - 9o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’ - 9o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (12/2022) sẽ phát hành vào 01/12/2022.