BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 9/2021) (01-09-2021)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 11o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 114o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 11o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 111o30’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (10/2021) sẽ phát hành vào 01/10/2021.

 

Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn