Bảo vệ rùa biển khỏi nguy cơ tuyệt chủng và giữ gìn sự đa dạng sinh học ở Việt Nam

THẢ 01 CÁ THỂ RÙA XANH VỀ MÔI TRƯỜNG BIỂN TỰ NHIÊN

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 01 cá thể rùa Xanh (Tên khoa học là Chelonia mydas) cân nặng 5,5 kg, còn khỏe mạnh của người dân và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (WAR) nuôi dưỡng để tái thả về môi trường thiên nhiên.

Rùa Xanh (Vích) là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam và thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (viết tắt là CITES)

Sau thời gian nuôi dưỡng, gắn thẻ theo dõi, ngày 20 tháng 02 năm 2023, Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (WAR), Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, tái thả 01 cá thể Rùa Xanh tiếp nhận từ người dân về môi trường tự nhiên tại Khu Bảo tồn biển Hòn Cau tỉnh Bình Thuận.

Việc bàn giao cá thể Rùa Xanh của người dân cho cơ quan chức năng nuôi dưỡng, thuần hóa để thích nghị trở lại môi trường nước mặn, tăng khả năng bắt mồi, nâng cao khả năng sống sót trước khi thả về môi trường tự nhiên đã thể hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm của Chi cục Thủy sản trong thời gian qua đã có hiệu quả, nhận thức của người dân đã được nâng cao, người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tự giác giao nộp các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cho cơ quan quản lý; qua đó đã góp phần bảo vệ loài Rùa Xanh nói riêng và các loài rùa biển nói chung khỏi nguy cơ tuyệt chủng và giữ gìn sự đa dạng sinh học ở Việt Nam.

 

Tin - bài viết: Hoàng Minh Trường - Chi cục Thủy sản.