CHỈ THỊ Số: 01/1998/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc nghiêm cấm sử dụng 
chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

Sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản là hành động hủy diệt nguồn lợi, phá hủy sinh cảnh và gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản, vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thủy sản và nhiều Bộ, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định nghiêm cấm các hành vi nói trên. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng xung điện (kích điện), chất nổ và chất độc để khai thác thủy sản vẫn đang diễn ra khá thường xuyên ở các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền Trung.

Để nghiêm chỉnh thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn có hiệu quả, tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ và chất độc để khai thác thủy sản, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

 

1. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản ở tất cả các vùng nước.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công nghiệp phải có biện pháp quản lý nghiêm ngặt các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, chất độc theo đúng quy định của Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ; kiên quyết không để rò rỉ, thất thoát ra ngoài thị trường dưới mọi hình thức các loại vật liệu này.

3. Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng công an và bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng bảo vệ nguồn lợi thủy sản của ngành thủy sản và Chính quyền các cấp ở địa phương tiến hành kiểm tra, kiểm soát, truy quét, bắt giữ các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và xử lý nghiêm theo pháp luật, ngay trong quý I năm 1998 cần lập hồ sơ truy tố một số vụ điển hình.

4. Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh, Đài truyền hình của Trung ương và địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến (không thu phí) về Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; tổ chức một số đợt tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của việc đánh bắt thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện nhằm làm cho mọi người có ý thức coi việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm của toàn dân.

5. Bộ Thủy sản chủ trì phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các quy định của Chính phủ về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; chỉ đạo Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các Sở Thủy sản phối hợp với các lực lượng của các ngành và các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của tàu thuyền đánh cá trước khi rời bến đi sản xuất trên biển; tiến hành việc kiểm tra, kiểm soát cả trên đất liền, phát hiện các trường hợp tàng trữ, vận chuyển chất nổ, chất độc, xung điện cung cấp cho các tàu thuyền đánh cá và cả các sản phẩm thủy sản bị đánh bắt bằng phương tiện này để xử lý theo quy định hiện hành.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, quận, xã, phường triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Có kế hoạch và phân công cụ thể cho các Ban, ngành và các lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát ở địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện vào khai thác thủy sản. Đồng thời phối hợp với các ngành Trung ương và các địa phương bạn tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ vi phạm về quản lý vật liệu nổ và đánh bắt thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện. Có kế hoạch điều tra, phân loại để có biện pháp giúp đỡ ngư dân nghèo phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác thủy sản bằng các công cụ phù hợp.

7. Bộ Thủy sản và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh trong việc vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện.

8. Kinh phí hàng năm phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục, thuyết phục và kiểm tra, truy bắt các hoạt động khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện và chất độc được trích từ tiền thu được do xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Thủy sản quy định cụ thể về tỷ lệ được trích và nguyên tắc quản lý, sử dụng khoản kinh phí này, đảm bảo có kinh phí cho các hoạt động. Trước mắt Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí một phần kinh phí từ nguồn vốn của chương trình Biển Đông và Hải Đảo để Bộ Thủy sản tiến hành ngay các hoạt động này trong quý I năm 1998.

9. Bộ Thủy sản có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Bộ trưởng các Bộ: Thủy sản, Quốc phòng, Nội vụ, Công nghiệp, Văn hóa - Thông tin, các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.