Chỉ thị "Về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đầm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản"