CÔNG ĐIỆN Số 10 /CĐ-TW hồi 15 giờ 00 ngày 07/9/2021: VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI